Dotace EU

Podpora enviromentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova

Projekt „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova

registrační číslo CZ.07.4.67/0.0/0.0/19_073/0002187

podpořený v rámci 48. výzvy OP PPR bude dokončen v roce 2023.

Projekt řeší podporu výuky EVVO a polytechniky pro cílové skupiny včetně dětí se SVP (OMJ ve dvou objektech MŠ Troilova: Troilova (venkovní učebna včetně mobiliáře) a Útulná (proutěná vesnice, stoly, smyslová cesta) a pořízení didaktických pomůcek k rozvoji EVVO, řemeslných dovedností, jemné motoriky a klíčových kompetencí dětí. Realizace přispěje ke kvalitnímu vzdělávání a podpoří rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti navštěvující mateřskou školu a je využitelný pro více škol.

Šablony 4_Troilova

Cílem projektu je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0003049

MAP III

Mateřská škola Troilova je zapojena do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání III na území MČ Praha 10

ČÍSLO PROJEKTU: CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023069

Cílem projektu je vytváření společných strategií pro zlepšování kvality předškolního a základního vzdělávání na území MČ Praha 10.